سـیـسـتـم مـدیـریـت تـصـاویـر 


جـسـتـجـو در بانـک اطـلـاعـات تـصـاویـر
کلمه مــورد جستجـو :

 جستجـو در اطلاعات:

کـد تصاویر  مـوضـوع تصاویر  توضیحات تصاويرتعداد مجموعه ها : 3 تعداد صفحات :  1

 
موضـوع/عنوان : ورودی و لابی
تــاريـخ درج :  02/10/1397
تعـداد تصاوير مربوطه : 4

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : اتاق های طبقه اول
تــاريـخ درج :  02/10/1397
تعـداد تصاوير مربوطه : 4

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

موضـوع/عنوان : اتاق های طبقه دوم
تــاريـخ درج :  02/10/1397
تعـداد تصاوير مربوطه : 6

مشاهده كليه تصـاويـر مــربوطـه

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما